Aktualności

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem jak uczyć o energii jądrowej” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i doradców metodycznych

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:

 • wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych;
 • upowszechnienie opracowanych scenariuszy jako formy doskonalenia warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących energii jądrowej.

Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu 1 lutego 2017r.
Zgłoszenia prac konkursowych od 6 lutego 2017r. do 27 lutego 2017r.
Ogłoszenie wyników konkursu 14 marca 2017 r.

W załączeniu:

Regulamin konkursu
Załącznik 1. – Formularz zgłoszenia
Załącznik 2. – Oświadczenie

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Mirosławy Partyki, tel. 22 693 4503, e-mail: miroslawa.partyka@me.gov.pl


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 1. w zakresie kontroli:
  1. w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:
   • „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”
  2. w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:
   • „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”
  3. w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:
   • „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”
 2. w zakresie ewaluacji:
  1. Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań:
   • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
   • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
  2. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

 • „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.
 • „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.
 • „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.